1. Botuline-A-Neuromodulatoren
 2. Hyaluronzuur
 3. Radiesse
 4. Combinatie Therapieën


Botuline-A-Neuromodulatoren

Rimpels kunnen ontstaan door een dynamische spieractiviteit. Om spieren minder hard aan de huid te laten trekken kan een medicijn worden toegediend. Botuline-A-toxine zorgt voor een tijdelijke vermindering van zenuwstofjes die de lokale spier laat aanspannen. De zenuw(neuron) functie wordt tijdelijk gemoduleerd(verzwakt). En door minder spieraanspanning ontstaat minder trek aan de huid waardoor rimpels vervagen.

Bij Pasman Esthetics gebruiken wij de twee TOP producten uit deze medicatie reeks namelijk BOTOX® en Bocouture®.

Hieronder kunt u beide bijsluiters lezen.


Bocouture®


Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bocouture is een geneesmiddel dat de spieren verslapt.

Het werkt door de zenuwimpulsen in alle geïnjecteerde spieren te blokkeren. Dit voorkomt dat de spieren samentrekken, wat leidt tot een tijdelijke en omkeerbare verslapping. Bocouture wordt gebruikt voor de tijdelijke verbetering van dynamische rimpels bij volwassenen tussen de 18 en 65 jaar.


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Bocouture niet:

 • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor botuline neurotoxine type A of voor één van de andere bestanddelen van Bocouture
 • Als u lijdt aan een algemene stoornis van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, syndroom van Eaton-Lambert)
 • Als u een infectie of ontsteking hebt op de voorgestelde injectieplaats.

Wees extra voorzichtig met Bocouture

Er waren zeer zeldzame meldingen uit de gehele wereld van bijwerkingen die verband zouden kunnen houden met de verspreiding van botuline-A-toxine naar plaatsen ver van de injectieplaats (bijv. spierzwakte, slik-moeilijkheden of per ongeluk inslikken van voedsel of drank in de luchtwegen). Patiënten die de aanbevolen dosissen krijgen, kunnen overmatige spierzwakte vertonen.

Bocouture mag niet gebruikt worden bij patiënten jonger dan 18 jaar of patiënten ouder dan 65 jaar.

Als de dosis te hoog is of de injecties te frequent zijn, kan het risico op de vorming van antilichamen toenemen. De vorming van antilichamen kan de behandeling met botulinetoxine type A doen mislukken, ongeacht waarvoor het wordt gebruikt.

Laat uw arts weten:

 • Als u lijdt aan eender welk type bloedingsstoornis
 • Als u behandeld wordt met stoffen die de bloedstolling voorkomen (bijv. coumarine, heparine, acetylsalicylzuur, clopidogrel)
 • Als u lijdt aan een uitgesproken zwakte of verminderd spiervolume in de spier waar u de injectie zal krijgen
 • Als u lijdt aan amyotrofe lateraalsclerose (ALS), die kan leiden tot een algemene afname van de spieren
 • Als u lijdt aan een stoornis die de interactie tussen zenuwen en spieren verstoort (perifere neuromusculaire dysfunctie)
 • Als u slikmoeilijkheden hebt of gehad hebt
 • Als u in het verleden problemen hebt gehad met injecties van botulinetoxine type A
 • Als er bij u een chirurgische ingreep is gepland.


Herhaalde injecties met Bocouture

Als u herhaalde injecties met Bocouture hebt, kan het effect toenemen of afnemen. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 • Uw arts kan een andere procedure volgen bij de bereiding van de oplossing voor injectie
 • Injecties in een andere spier
 • Non-respons/falen van de behandeling in de loop van de behandeling

Uw arts zal u de oorzaken hiervan uitleggen en ze met u bespreken.

Als u slik-, spraak- of ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelt, roep dan onmiddellijk medische zorg in of vraag uw familieleden om dit te doen.


Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Het effect van Bocouture kan toenemen door:

 • geneesmiddelen gebruikt om bepaalde infectieziekten te behandelen (spectinomycine of aminoglycosideantibiotica [bijv. neomycine, kanamycine, tobramycine])
 • andere geneesmiddelen die de spieren verslappen (bijv. spierverslappers van het tubocurarinetype). Dergelijke geneesmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij algemene verdoving. Vooraleer u een operatie ondergaat, laat uw anesthesist weten dat u Bocouture hebt gekregen.

In deze gevallen moet Bocouture zorgvuldig gebruikt worden.

Het effect van Bocouture kan afnemen door:

 • bepaalde geneesmiddelen voor malaria en reuma (bekend als aminoquinolines).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts altijd om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Bocouture mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij absoluut noodzakelijk. Bocouture is niet aanbevolen als u borstvoeding geeft. Als u tijdens de behandeling ontdekt dat u zwanger bent, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mensen die voertuigen besturen of machines bedienen, moeten geïnformeerd worden over het risico dat dit geneesmiddel zwakte (astenie), lokale spierzwakte, duizeligheid of gezichtsstoornissen kan veroorzaken, waardoor het gevaarlijk kan zijn om een voertuig te besturen of machines te bedienen. Indien u een van bovengenoemde klachten ervaart mag u geen voertuigen besturen en geen machines bedienen tot deze symptomen verdwenen zijn. In geval van twijfel, vraag uw arts om advies.


Hoe gebruikt u dit middel?

Bocouture mag alleen toegediend worden door artsen die beschikken over de juiste specialistische kennis op het vlak van de behandeling met botulinetoxine. Uw arts zal het aanbevolen volume Bocouture injecteren in elk van de injectieplaatsen. De totale dosis kan door de arts verhoogd worden indien de individuele behoeften van de patiënt dit vereisen, mits tenminste 3 maanden tussen de verschillende behandelingen.

Opgelost Bocouture is bestemd voor injecties in de spier. Een vermindering van de dynamische rimpels treedt gewoonlijk op na drie tot vijf dagen waarbij het maximaal waarneembaar effect wordt waargenomen na dag 10. Het effect duurt maximaal 4-5 maanden na de injectie. Het interval tussen twee behandelingen mag niet korter zijn dan 3 maanden.


Wat u moet doen als u meer van Bocouture hebt gekregen dan u zou mogen

Symptomen van overdosering:
De symptomen van overdosering zijn niet onmiddellijk duidelijk na de injectie en kunnen omvatten: algemene zwakte, afhangend ooglid, dubbel zicht, ademhalings-, slik- en spraakmoeilijkheden, en pneumonie.
Maatregelen in geval van overdosering:
In geval u symptomen van overdosering vertoont, roep onmiddellijk spoedeisende medische hulp in of vraag uw familieleden om dit te doen, en laat u opnemen in het ziekenhuis. Medisch toezicht gedurende enkele dagen en kunstmatige ademhalingsondersteuning kunnen nodig zijn.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Bocouture bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wereldwijde meldingen omvatten de volgende mogelijkheden:

Een allergische reactie kan optreden met Bocouture. Een allergische reactie kan één van de volgende symptomen veroorzaken:

 • Moeilijkheden met ademen, slikken of spreken, door zwellingen van het gezicht, lippen, mond of keel.
 • Zwelling van handen, voeten of enkels.

Als u één van deze bijwerkingen waarneemt, gelieve dan uw arts onmiddellijk te verwittigen of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bijwerkingen kunnen verband houden met het geneesmiddel, de injectietechniek of beide. Op de injectieplaatsen veroorzaakt botuline-A-toxine gelokaliseerde spierzwakte. Afhangende oogleden kunnen veroorzaakt zijn door de injectietechniek en het effect van het geneesmiddel. De bijwerkingen treden meestal op in de eerste week na de injectie en zijn tijdelijk van aard.

De volgende reacties kunnen optreden rond de injectieplaats:

 • Pijn
 • Gevoeligheid
 • Jeuk
 • Zwelling
 • Blauwe plekken

Patiënten die bang zijn voor injecties, kunnen tijdelijke algemene reacties vertonen, bijv.

 • Flauwvallen
 • Circulatieproblemen
 • Misselijkheid
 • Oorsuizingen

Andere mogelijke bijwerkingen

De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:

Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op 10
Vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op 100
Soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op 1000
Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op 10.000
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen werden waargenomen als Bocouture werd gebruikt om verticale lijnen tussen de wenkbrauwen te behandelen. Als aanvulling worden de bijwerkingen gemeld die gerapporteerd werden met een vergelijkingsproduct, wat conventioneel botulinetoxine type A complex bevat, dat in enkele klinische studies van Bocouture gebruikt werd.

Deze bijwerkingen zijn aangegeven met een asterix (*). Het is mogelijk dat deze bijwerkingen ook voorkomen bij Bocouture.

Vaak:

 • Hoofdpijn
 • Stoornissen in de spieractiviteit (opgetrokken wenkbrauwen)
 • Een zwaartegevoel in het bovenste deel van het gelaat

Soms:

 • Ophoping van vocht in de oogleden (oedeem van het ooglid)
 • Afhangende oogleden (ptosis van het ooglid)
 • Ontsteking van het ooglid*
 • Oogpijn*
 • Wazig zicht
 • Flauwvallen
 • Geluiden in de oren
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid*
 • Spiertrekkingen
 • Spierkrampen
 • Gelokaliseerde spierzwakte in het gelaat (afhangende oogleden)
 • Droge mond*
 • Griepachtige symptomen
 • Griep (influenza)
 • Bronchitis
 • Ontsteking van de neus en keel
 • Infecties*
 • Een strak gevoel op de injectieplaats
 • Jeuk of blauwe plekken op de injectieplaats
 • Tintelend gevoel*
 • Gevoeligheid voor licht*
 • Droge huid*
 • Huidknobbel
 • Jeuk
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Slapeloosheid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze product informatie wordt vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Er waren enkele zeldzame rapporten van gelokaliseerde allergische reacties, zoals zwelling, roodheid, jeuk of huiduitslag, bij de behandeling van verticale lijnen tussen de wenkbrauwen en andere aandoeningen.

De volgende zeer zeldzame bijwerkingen werden waargenomen tijdens de behandeling met botulinetoxine van andere aandoeningen dan verticale lijnen tussen de wenkbrauwen:

 • Overmatige spierzwakte
 • Slikmoeilijkheden
 • Slikmoeilijkheden die inhalatie van vreemde voorwerpen veroorzaken, wat leidt tot longontsteking en, in sommige gevallen, overlijden.

Dergelijke bijwerkingen worden veroorzaakt door de relaxatie van de spieren ver van de injectieplaats. Ze kunnen niet volledig uitgesloten worden bij het gebruik van Bocouture.

Als u slik-, spraak- of ademhalingsmoeilijkheden waarneemt, of als u last heeft van één van de eerder vermelde bijwerkingen, zoek dan onmiddellijk medische hulp of vraag uw familieleden om dit te doen.


Anvullende Informatie


Wat bevat Bocouture

 • Het werkzaam bestanddeel is: botulinetoxine type A (150 kD), vrij van complexerende proteïnen. Eén injectieflacon bevat 50 LD50 eenheden van botulinetoxine type A (150 kD), vrij van complexerende proteïnen. 0,1 ml oplossing bevat 4 LD50 eenheden van botulinetoxine type A (150 kD), vrij van complexerende proteïnen na oplossen in 1,25 ml.
 • De andere bestanddelen zijn: humaan albumine, sucrose.

Hoe ziet Bocouture er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Bocouture wordt aangeboden als een poeder voor oplossing voor injectie. Het poeder is wit. Als men het poeder oplost, verkrijgt men een heldere, kleurloze oplossing zonder partikels.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstraße 100 60318 Frankfurt/Main Duitsland
P.O. Box 11 13 53 60048 Frankfurt/Main Duitsland
Tel: +49-69/15 03-1 Fax: +49-69/15 03-200
Fabrikant
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt/Main
Duitsland
Tel: +49-69/15 03-1
Fax: +49-69/15 03-200
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de Europese Unie onder de naam Bocouture.Botox®


Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep: botulinum toxine type A, het werkzaam bestanddeel van BOTOX, behoort tot de groep van geneesmiddelen die aangeduid wordt als spierverslappers.

Toepassing van het geneesmiddel: BOTOX wordt toegepast in zowel de cosmetische geneeskunde alsook in de reguliere geneeskunde bij patiënten die lijden aan spasmen van het aangezicht, één of meerdere verkrampte spieren of aanhoudend overmatig zweten van onder de beide oksels dat het dagelijks leven verstoort, bij kinderen met spastische verlamming en bij volwassenen met lokale spasticiteit van hand en pols ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct), patiënten met een overactieve blaas met lekkage van urine, plotselinge aandrang om de blaas te legen en vaker naar het toilet gaan dan normaal en bij wie andere geneesmiddelen (anticholinergica) niet helpen en urineverlies door een neurogene blaas.


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor botulinum toxine type A of voor één van de andere bestanddelen van BOTOX;
 • als u lijdt aan een spierziekte zoals bijvoorbeeld myasthenia gravis of het Eaton Lambert syndroom;
 • als u een infectie heeft op de plaats van injectie;

Wees extra voorzichtig met BOTOX:

Bijwerkingen die mogelijk verband kunnen houden met het verspreiden van de toxine naar plaatsen in het lichaam anders dan de plaats van toediening, zijn met botulinum toxine zéér zelden gemeld (b.v. spierzwakte, verslechterde ademhaling, problemen bij het slikken/verslikken van voedsel of vloeistof).

Stel uw arts op de hoogte:

 • als zich bij u problemen hebben voorgedaan met eerdere injecties in de spieren
 • als u last heeft van een ontsteking in de spieren of op de voorgestelde injectie plaats(en)
 • als u problemen hebt met slikken, ademhalingsstoornissen of aspiratie (inademen van vloeistof of voedsel in de luchtwegen) heeft gehad
 • als u glaucoom heeft
 • als u bent geopereerd of letsel(s) heeft gehad aan het hoofd, de hals/nek, benen of borst
 • als u binnenkort wordt geopereerd
 • als u eerder een allergische reactie heeft gehad na injectie van botulinum toxine type A

Bezoek onmiddellijk uw arts:

 • als zich na de behandeling problemen voordoen bij het slikken, spreken of ademen
 • als zich een ernstige allergische reactie voordoet

Gebruik met andere geneesmiddelen

Geneesmiddelen die invloed hebben op de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier kunnen het effect van BOTOX beïnvloeden. Voorbeelden van dit soort geneesmiddelen zijn:

 • Antibiotica (worden gebruikt bij infectieziekten),
 • Lithiumzouten (worden gebruikt om stemmingsveranderingen tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (worden gebruikt bij slaapstoornissen, angst- en spanningsgevoelens)
 • 4-aminopyridine (wordt gebruikt om effecten van bepaalde spierverslappers te couperen)
 • Guanidines (worden gebruikt bij matige tot ernstige hoge bloeddruk),
 • Corticosteroïden (worden meestal gebruikt vanwege hun onstekingsremmende en anti-allergische werking )
 • Choline-esterase remmers (worden gebruikt als spierverslapper).

Een arts moet rekening houden met het feit dat BOTOX is gebruikt en de dosering of het middel aanpassen. Voorzichtigheid is geboden als de volgende geneesmiddelen gebruikt worden:

 • spierverslappers
 • antibiotica: polymyxine, tetracycline en lincomycine.
 • Andere geneesmiddelen die botulinum toxine bevatten kunnen de werking van BOTOX versterken.
 • Informeer uw arts indien u plaatjesremmers (aspirineachtige producten) en/of anticoagulantia (bloedverdunners) gebruikt.
 • Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Over de veiligheid van het gebruik van BOTOX tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de periode van borstvoeding moet het gebruik van BOTOX worden vermeden. Als u zwanger bent of zwanger wordt terwijl u wordt behandeld, zal uw arts met u bespreken of u de behandeling moet voortzetten.

Over de veiligheid van het gebruik van BOTOX tijdens de periode van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de periode van borstvoeding moet het gebruik van BOTOX worden vermeden.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door de aard van de aandoeningen waarvoor BOTOX wordt gebruikt is het niet precies te voorspellen welk effect BOTOX heeft op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen. Mensen die voertuigen besturen of machines bedienen, moeten wel geïnformeerd worden over het risico dat dit geneesmiddel zwakte (astenie), lokale spierzwakte, duizeligheid of gezichtsstoornissen kan veroorzaken, waardoor het gevaarlijk kan zijn om een voertuig te besturen of machines te bedienen. Indien u een van bovengenoemde klachten ervaart mag u géén voertuigen besturen en géén machines bedienen tot deze symptomen verdwenen zijn. In voorkomende gevallen moet u met uw arts overleggen.


Hoe gebruikt men dit middel?

BOTOX is o.a. bestemd voor inspuiting in skeletspieren, in de blaaswand via een specifiek instrument (cystoscoop), voor injectie in de blaas, maar ook bij de cosmetische indicaties zoals overmatig zweten, behandeling van dynamische rimpels en het verfraaien van gezicht symmetrie.

Er is geen verschil in dosering voor ouderen en bejaarden.

BOTOX dient alleen maar gegeven te worden door artsen met aantoonbare kundigheid en expertise op een behandelingsgebied en de bijbehorende apparatuur. De dosering wordt per patiënt vastgesteld.


Wat u moet doen wanneer u teveel BOTOX hebt gekregen

Symptomen van overdosering:
De symptomen van overdosering zijn niet onmiddellijk duidelijk na de injectie en kunnen omvatten: algemene zwakte, afhangend ooglid, dubbel zicht, ademhalings-, slik- en spraakmoeilijkheden, en pneumonie.
Maatregelen in geval van overdosering:
In geval u symptomen van overdosering vertoont, roep onmiddellijk spoedeisende medische hulp in of vraag uw familieleden om dit te doen, en laat u opnemen in het ziekenhuis. Medisch toezicht gedurende enkele dagen en kunstmatige ademhalingsondersteuning kunnen nodig zijn.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


Mogelijke bijwerkingen

De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:
Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op 10
Vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op 100
Soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op 1000
Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op 10.000
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zoals alle geneesmiddelen kan BOTOX bijwerkingen veroorzaken, hoewel zeker niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen die mogelijk verband kunnen houden met het verspreiden van de toxine naar plaatsen in het lichaam anders dan de plaats van toediening, zijn met botulinum-A-toxine zéér zelden gemeld (b.v. spierzwakte, problemen bij het slikken of longontsteking door voedsel of vloeistof in de luchtwegen, die in sommige gevallen dodelijk kan zijn). Het toedienen van injecties met BOTOX wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van dysfagie (problemen met slikken) en bij patiënten met beperkingen bij het slikken. Zeldzame meldingen zijn gedaan van een onregelmatige hartslag en hartaanvallen, waarvan sommige zijn overleden. Een aantal van deze patiënten leden reeds aan hartvaatziekten. Na injectie van botuline-A-toxine kan hartfalen niet worden uitgesloten in patiënten met hartzwakte.

In het algemeen treden bijwerkingen in de eerste dagen na toediening op en zijn van voorbijgaande aard. In zeldzame gevallen kunnen bijwerkingen enkele maanden of langer duren. Bijwerkingen treden meestal op door verspreiding van de toxine naar andere daarnaast gelegen spieren of door het toedienen van te grote hoeveelheden. In beide gevallen kan dit leiden tot een tijdelijke verzwakking van deze spieren. Bij elke injectie is het te verwachten dat zich lokaal pijn of blauwe plekvorming kan voordoen.

De volgende bijwerkingen werden waargenomen als Botox werd gebruikt om verticale lijnen tussen de wenkbrauwen te behandelen. Deze bijwerkingen zijn aangegeven met een asterix (*). Het is mogelijk dat deze bijwerkingen ook voorkomen bij Botox.

Vaak:

 • Hoofdpijn
 • Stoornissen in de spieractiviteit (opgetrokken wenkbrauwen)
 • Een zwaartegevoel in het bovenste deel van het gelaat
Soms:
 • Ophoping van vocht in de oogleden (oedeem van het ooglid)
 • Afhangende oogleden (ptosis van het ooglid)
 • Ontsteking van het ooglid*
 • Oogpijn*
 • Wazig zicht
 • Flauwvallen
 • Geluiden in de oren
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid*
 • Spiertrekkingen
 • Spierkrampen
 • Gelokaliseerde spierzwakte in het gelaat (afhangende oogleden)
 • Droge mond*
 • Griepachtige symptomen
 • Griep (influenza)
 • Bronchitis
 • Ontsteking van de neus en keel
 • Infecties*
 • Een strak gevoel op de injectieplaats
 • Jeuk of blauwe plekken op de injectieplaats
 • Tintelend gevoel*
 • Gevoeligheid voor licht*
 • Droge huid*
 • Huidknobbel
 • Jeuk
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Slapeloosheid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze product informatie wordt vermeld, raadpleeg dan uw arts. Er waren enkele zeldzame rapporten van gelokaliseerde allergische reacties, zoals zwelling, roodheid, jeuk of huiduitslag, bij de behandeling van verticale lijnen tussen de wenkbrauwen en andere aandoeningen.

De volgende zeer zeldzame bijwerkingen werden waargenomen tijdens de behandeling met botuline-A-toxine van andere aandoeningen dan verticale lijnen tussen de wenkbrauwen:

 • Overmatige spierzwakte
 • Slikmoeilijkheden
 • Slikmoeilijkheden die inhalatie van vreemde voorwerpen veroorzaken, wat leidt tot longontsteking en, in sommige gevallen, overlijden.

Aanvullende Informatie


Wat bevat BOTOX

 • Het werkzaam bestanddeel is botulinum toxine* type A. Elke flacon bevat 50 Allergan eenheden botulinum toxine type A van de bacterie Clostridium botulinum.
 • De andere bestanddelen zijn humaan albumine en natriumchloride.

BOTOX bevat humaan albumine. Zoals alle geneesmiddelen gemaakt van humaan bloed is er een mogelijkheid om infecties over te dragen. Om dit risico te verkleinen zijn de bloeddonors zeer zorgvuldig gekozen. Virusinactivatie procedures zijn betrokken bij het productie proces.


Hoe ziet BOTOX er uit en wat is de inhoud van de verpakking

BOTOX is een wit poeder en wordt geleverd in een transparante glazen flacon.
Elke flacon bevat 50 Allergan eenheden botulinum toxine type A.
Elke verpakking bevat 1 flacon.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Ierland
Voor inlichtingen en correspondentie:
Allergan n.v., Terhulpsesteenweg 6D, B-1560 Hoeilaart, België.
Ingeschreven in het register onder RVG 32957
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2013


Hyaluronzuur, het nummer 1 anti-rimpel ingrediënt

Weet u waarom de huid van baby’s altijd zo geweldig mollig en zacht is? Naast een hoge concentratie onderhuids vet worden baby’s namelijk ook geboren met een hoge concentratie aan hyaluronzuren. Beide stoffen zorgen voor een mooi gevulde en gladde huid. Helaas verdwijnt de hoeveelheid Hyaluronzuur in de huid naarmate u ouder wordt maar vooral na uw 40e levensjaar is dit verlies significant.


Is hyaluronzuur een natuurlijk voorkomende stof in het menselijk lichaam?

Hyaluronzuur is een natuurlijk voorkomend suiker (= polysaccharide) in het menselijk lichaam. Het komt op meerdere plaatsen voor maar heeft een grote voorkeur voor bindweefsel, zenuwweefsel en voor de huid. Hyaluronzuur is één van de hoofd componenten van de extra-cellulaire-matrix, het weefsel dat structurele ondersteuning geeft aan cellen binnen het menselijk lichaam. De gemiddelde mens heeft ongeveer 15 gram aan hyaluronzuur in zijn/haar lichaam aanwezig waarvan iedere dag eenderde deel wordt omgezet (afgebroken en aangemaakt).
Waarom is hyaluronzuur belangrijk voor de huid?

Tijdens de veroudering kan uw huid het vochtgehalte niet goed meer op peil houden waardoor de huid losser gaat zitten (toegenomen laxiteit). U komt als het ware in een te groot jasje te zitten waardoor rimpels en plooien in de huid kunnen ontstaan. Hyaluronzuur speelt hierbij een kritieke rol. In een gezonde huid kan het vanwege zijn unieke eigenschappen grote hoeveelheden water aan zich te kunnen binden. Per 1 gram hyaluronzuur kan het gemiddeld zo’n 1 liter water aan zich binden tot een maximum van 6 liter water. Het bezit namelijk een functioneel systeem om de snelheid waarmee het vocht in het weefsel kan worden opgenomen te veranderen op basis van de luchtvochtigheid.

Ook speelt het een belangrijke rol in de productie van collageen. Collageen is een belangrijk eiwit dat de huidstructuur flink ondersteund. Als de hoeveelheid collageen in de huid vermindert ontstaan rimpels en worden verkleuringen van de huid meer zichtbaar. Daarentegen zorgt een toename van collageen juist voor een rimpelloze en soepele huid. Meer hyaluronzuur zorgt deels ook voor een verhoogde aanmaak van collageen waardoor het vochtgehalte en de ondersteuning van de huid op een gezond niveau blijft.

U zult nooit meer dat perfecte baby huidje hebben maar het is wel mogelijk om de hoeveelheid hyaluronzuur in uw huid te herstellen en uw verouderde huid een jongere, meer frisse uitstraling te geven. De manier om dat te doen is door u te laten injecteren met de juiste Hyaluronzuur filler.


Is het schadelijk voor het lichaam als het wordt ingespoten?

Het middel veroorzaakt in principe géén overgevoeligheidsreacties. In het verleden werd hyaluronzuur gewonnen uit onder andere hanenkammen waardoor een allergische reactie kon optreden op basis van kippen eiwitten. Tegenwoordig wordt het m.b.v. biotechnologie vervaardigd zoals ook medicijnen worden gemaakt. Het wordt na verloop van tijd op natuurlijke wijze afgebroken door uw eigen lichaamsenzymen, de hyaluronidase-enzymen.


Hoe lang heb ik plezier van de behandeling?

Afhankelijk van de dikte van de hyaluronzuur filler blijft het cosmetisch effect tussen de zes en achttien maanden aanhouden. Er zijn vele hyaluronzuur-fillers te koop die verschillen in fysische en chemische eigenschappen. De vele variabelen dragen bij in de uiteindelijke prestaties van het middel. De anatomische locaties bepalen grotendeels welke filler kan worden gebruikt. Een dikke, volume gevende filler kan bijvoorbeeld beter niet worden ingespoten in een weefselgebied waar veel bloedvaten en zenuwen doorheen lopen. Dit zou teveel druk op deze structuren geven met mogelijke complicaties tot gevolg. Hier kan beter worden gekozen voor een dunne hyaluronzuur. De dikte van een hyaluronzuur-filler wordt bepaald door de concentratie hyaluronzuur en door de eigenschappen van de gel.

Bij Pasman Esthetics is speciaal gekozen voor de meest veilige fillers die ook het mooiste resultaat geven. Wij vinden het belangrijk dat u alleen met top-producten wordt behandeld en werken daarom nauw samen met de beste fabrikanten in de branche.


Kan ik een tweede keer worden behandeld?

Ja, u kan zonder problemen meerdere keren met een hyaluronzuur worden behandeld. Vaak blijkt, dat bij herhaling van de injecties steeds minder hyaluronzuur-filler nodig is om het gewenste effect te krijgen. Indien u op gezette tijden de behandeling herhaalt blijft een mooie basisconcentratie in de huid aanwezig waardoor de huid zijn elasticiteit en hydratatie beter blijft behouden. Hierdoor blijft uw huid in optima forma!


Voordelen van Hyaluronzuur bij UV-B Zon Protectie

Een van de meest beschadigende elementen voor de huid zijn de Ultra Violet-B stralen van de zon. Een gezonde hoeveelheid hyaluronzuur zorgt voor een beschermende werking tegen de gevaren van teveel UVB straling. UVB creëert namelijk huid beschadigende moleculen welke door hyaluronzuur kunnen worden geneutraliseerd. (In medische termen zorgt hyaluronzuur voor een anti-oxidatieve bescherming tegen de vrije radicalen beschadiging en vermindert daardoor de inflammatie) Als dat niet gebeurd, door bijvoorbeeld een tekort aan hyaluronzuren, ontstaan de zogenaamde zonnevlekken in de huid.


Waarom moet Hyaluronzuur worden geïnjecteerd?

Er bestaan crèmes en serums met hyaluronzuur of hyaluronzure zouten. Helaas kunnen deze niet de dieper liggende huidlagen bereiken omdat de functie van de huid nu eenmaal een barrière functie is. Het enige wat deze crèmes kunnen bieden is een additionele behandeling van de oppervlakkige buitenlagen van de huid, dus de kleine krasjes en fijne lijntjes. Het injecteren van hyaluronzuren is bedoeld voor de behandeling van diepe rimpels en het herstellen van volume verlies van het weefsel.


Waar in het gezicht kan hyaluronzuur worden geïnjecteerd?

Hyaluronzuur fillers kunnen op zeer veel verschillende plaatsen in het aangezicht worden geïnjecteerd. Afhankelijk van het gewenste cosmetisch effect wordt het oppervlakkig of in de diepere lagen geïnjecteerd. Het kan van het voorhoofd tot in de kin, van de neus tot in de lippen en zelfs de oren kunnen hiermee worden behandeld.


Is het alleen voor het aangezicht?

Nee, ook andere lichaamsdelen kunnen worden behandeld met hyaluronzuren doch zijn vaak op basis van een speciale indicatie.


Welke merken hyaluronzuur fillers worden in onze praktijk gebruikt?

Bij Pasman Esthetics gebruiken we de volgende merken:


Heeft u nog meer vragen over hyaluronzuur fillers?

Neem vrijblijvend contact op met Pasman Esthetics en laat u zich uitgebreid voorlichten wat het eventueel voor u kan betekenen.


Overige functies van hyaluronzuur

Hyaluronzuur vervult in het lichaam diverse functies, waarbij de talrijke verschillende chemische en fysische eigenschappen van deze verbinding worden benut.

Hyaluronzuur ondersteunt de zachte-weefsel-functie door middel van:

 1. Wateropslag
  Voorbeelden hiervan zijn o.a de ondersteuning van gewrichten, de veerkracht van kraakbeen, het glasachtig lichaam van het oog (2% van het totale hyaluronzuur + 98% water)
 2. Drukbestendigheid
  Water is slechts weinig comprimeerbaar en geeft deze eigenschap ook aan hyaluronzuur-rijk weefsel door, waarin (zoals boven al genoemd) zeer veel water kan worden gebonden. Dat geldt in het algemeen voor grote delen van het bindweefsel. Een ander bekend voorbeeld is de Nucleus pulposus, de gelei-achtige kern van de tussenwervel-schijven, die zo een groot deel van het lichaamsgewicht kunnen dragen.
 3. Smeermiddel en stootkussen-functie
  Hyaluronzuur is het hoofdbestanddeel van de gewrichtsvloeistof en werkt als smeermiddel bij alle gewrichtsbewegingen. De viscositeit (stroperigheid) verandert onder invloed van de inwerkende mechanische krachten. Om precies te zijn neemt de viscositeit af naarmate de belasting zwaarder wordt. Ze is vloeibaar, maar door de hoogmoleculaire structuur stroperig genoeg om niet uit het gewricht weg geperst te worden. Op deze manier verricht het een stootkussen-functie in het gewricht.
 4. Vrijhouden van cel wegen
  Voor migrerende ("wandelende") cellen houdt hyaluronzuur de "verkeerswegen" vrij. Door verwijding van de intercellulaire ruimte (afstanden tussen cellen), wordt de migratie van de cellen ondersteund.


Radiesse, een huid filler met Collageen stimulerende eigenschappen


De Filler van BN’ers en CELEBS!

Sommige celebs zien er gewoon te goed uit voor hun leeftijd. Je weet dan dat ze iets aan hun rimpels hebben gedaan, maar je kan niet precies zeggen wat. Meestal is de filler Radiesse het antwoord. Zo wordt bijvoorbeeld de rimpelloze huid van megaceleb Jennifer Lopez steeds vaker in verband gebracht met de filler Radiesse.


Waarom is het zo’n succes?

Hoewel het in 1995 initieel werd gefabriceerd als een middel voor de behandeling van urine incontinentie, begonnen Italiaanse artsen in 2001 Radiesse ook te gebruiken voor cosmetische gezichtsbehandelingen. Vanaf 2004 krijgt Radiesse het officiële akkoord om medisch ingezet te worden als een huidfiller voor de cosmetische geneeskunde. Radiesse wordt in 2010 in de portfolio van de cosmetische firma Merz opgenomen en groeit dan uit tot een wereldwijd succes. Tot op heden werden meer dan 5 miljoen units verkocht! Naast vele (inter)nationale winnende titels van “beste filler” leverde het de afgelopen jaren ook nog eens 191 medische publicaties op, meer dan welke filler ook! Daarmee heeft Radiesse zijn waarde bewezen binnen het uitgebreide spectrum van cosmetische fillers als hèt middel voor de vloeibare facelift van dit moment.


Waarom is collageen zo belangrijk?

In een gezonde jonge huid maakt collageen voor 70% deel uit van het gewicht van uw huid. Maar als we ouder worden verliest de huid helaas snel haar georganiseerde structuur en vermindert de activiteit van de fibroblast-cellen. Fibroblasten zijn cellen in de huid welke verantwoordelijk zijn voor de productie van collageen. Een afname van deze fibroblast activiteit lijdt tot een vermindering van de collageen productie waardoor de huid-structuur ineen zakt. Het steunweefsel raakt in verval; het verliest haar stabiliteit en ondersteuning en huid-rimpels ontstaan. Uw huid wordt slap, raakt uitgedroogd en krijgt een doorschijnende perkament kleur.


Wat is de samenstelling van Radiesse?

Radiesse bevat voor 70% een glycerine-water-methylcellulose-Gel en voor 30% micro-bolletjes bestaande uit Calcium-hydroxylapetiet (CaHA). CaHA is een natuurlijke component in het menselijk lichaam en is een bestanddeel van uw botten en tanden. De Gel-componenten worden wereldwijd o.a. gebruikt in farmaceutische protheses en geneesmiddelen welke door de FDA als veilig zijn omschreven.


Het dubbel-effect van Radiesse als cosmetische filler

Indien Radiesse als een cosmetische huid filler wordt gebruikt heeft het een dubbele werking. Enerzijds zorgt de gel voor een toename van uw huidvolume zodat de rimpels effectief verminderen. Anderzijds zetten de CaHA-micro-bolletjes de fibroblasten opnieuw aan tot het produceren van die belangrijke collageen vezels. Dit nieuwe netwerk creëert een steviger huid-opbouw en strakkere gezicht contouren. De rimpels worden gelift en uw huid krijgt haar gezonde jonge uitstraling weer terug. Radiesse is dé huid verbeteraar voor de langere termijn en past daarmee in het cosmetisch pallet van de vloeibare facelift.Zijn er problemen te verwachten met de afbraak van Radiesse?

Nee; de cellulose-gel-matrix wordt afgebroken in de basale componenten glycerine en water wat door het lichaam op een natuurlijke wijze wordt hergebruikt of uitgescheiden. De CaHA micro-bolletjes worden door cellen van het afweersysteem afgebroken tot calcium en fosfaat moleculen wat eveneens op natuurlijke wijze wordt hergebruikt binnen het lichaam. We kunnen dus spreken van een veilig bio-compatibel middel.


Veiligheid Profiel

Radiesse heeft het zelfde veiligheidsprofiel als cosmetische hyaluronzuur-fillers. Langdurige studies (respectievelijk 39 en 52 maanden) hebben aangetoond dat nadelige gevolgen zeer beperkt zijn en vaak zijn terug te voeren op injectie-gerelateerde gebeurtenissen.


Wanneer valt de behandelkeuze op Radiesse?

Radiesse is een veilige en veelzijdige huidfiller met een gemiddelde duurzaamheid tussen de één en twee jaren waardoor een hoge client tevredenheid wordt gemeten. Deze eigenschappen maken Radiesse tot het product van keuze bij patiënten met huidproblemen van bijvoorbeeld:

 • het middelste deel van het gezicht (wangen)
 • vermindering van het onderhuids vet (lipo-atrofie)
 • een verarming van de onderhuidse cel-matrix
 • sterke rimpelvorming op jongere leeftijd
 • afname van de contour van de kaaklijn
 • Huid herstel in andere gebieden zoals de hals, decolleté, handen, oorlellen etc.

De drie V’s van Radiesse:

Volumeherstel, met onmiddellijke 1:1 correctie
Value for money, door een langdurige werking
Veelzijdigheid, vanwege de correctie van het steunweefsel door een dubbele werking


Wanneer gebruiken we GEEN radiesse?

Radiesse is een dikkere filler en heeft dus een aantal beperkingen:

Het gebruik wordt afgeraden voor:

 • De lippen; deze trekken veel samen waardoor een groter risico op klonteren ontstaat.
 • Het traangootje, vanwege vele delicate structuren die daar lopen met kans op compressie.
 • Als u last heeft van een huidinfectie totdat deze is hersteld

Het gebruik is gecontraïndiceerd bij:

 • de Glabella (zone tussen de ogen en de wenkbrauwen); een dikkere filler creëert een hoger risico op doorbloedingsstoornissen ten gevolge van compressie van de bloedvaten.
 • De aanwezigheid van reeds ingebrachte permanente fillers in combinatie met Radiesse kan een forse ontstekingsreactie veroorzaken.
 • Patiënten met ernstige allergieën welke zich manifesteren in een anafylaxie of de aanwezigheid van verschillende ernstige allergieën; patiënten met een overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
 • Patiënten met stollingsstoornissen.
 • Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Waarschuwing voor personen met een koortslip:

Als u een ooit een Herpes virus heeft gehad (koortslip) kunt u na de behandeling met Radiesse mogelijk een nieuwe uitbraak van het virus verwachten.


Na de behandeling

Het volume resultaat van Radiesse is direct zichtbaar. Na de injectie met Radiesse kan enige roodheid en zwelling van het behandelde gebied optreden. Ook lichte jeuk en/of gevoeligheid in dit gebied zijn normale reacties die tijdens de eerste dagen kunnen optreden. Na de behandeling kan Radiesse nog enkele dagen licht drukkend voelbaar zijn voordat het op natuurlijke wijze in het omliggende lichaamsweefsel wordt geïntegreerd. Blauwe plekken kunnen in enkele gevallen helaas tot de onbedoelde bijwerkingen behoren vanwege kleine beschadigingen van onzichtbare, diep in de huid gelegen, kleine bloedvaatjes. Deze blauwe plekken lossen spontaan binnen tien dagen weer op. Na de behandeling krijgt u een medisch ontslagbericht mee, waarin zowel de kortdurende beperkingen als mede enkele medische tips worden beschreven.


Wanneer is het huidverbetering effect van Radiesse zichtbaar?

Na één tot drie maanden raken de fibroblasten sterk geprikkeld en komt de aanmaak van nieuw collageen goed op gang waardoor een versteviging van uw huid zichtbaar wordt. Door de extra hoeveelheid collageen wordt de huidlaag weer goed ondersteund en zal het langzaam gaan aanspannen. U kunt het zelf ook voelen, de huid wordt weer steviger en krijgt zijn gezonde kenmerken terug. De cosmetische resultaten zien er natuurlijk uit, zijn zacht en voelen aan als uw lichaamseigen weefsel. De resultaten houden lange tijd aan, maar zijn niet permanent. Alles wordt uiteindelijk via de normale biologische weg door uw lichaam weer afgebroken. Omdat de behandeling eenvoudig en praktisch is en de resultaten zowel onmiddellijk als langdurig zichtbaar zijn, raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat RADIESSE volumising filler de beste keuze is voor het behouden van een meer jeugdige uitstraling.De wetenschap achter de Combinatie Therapie

BAN + Fillers = Mooier & Langer resultaat

Een bekende techniek wordt steeds vaker gebruikt om langer te kunnen genieten van het mooie resultaat van een huid filler: gebruik een Hyaluronzuur Filler te samen met een Botulinetoxine-A Neuromodulator (BAN).

De injectie van een dermale filler is een van de meest uitgevoerde, minimaal invasieve cosmetische procedures waarvan in 2014 in Amerika 2.3 miljoen procedures zijn uitgevoerd1. Hyaluronzuur Fillers zijn het meest gebruikt vanwege de natuurlijke eigenschappen van de stof en de uitstekende verenigbaarheid met het menselijk lichaam.

De tijdsduur van een cosmetische verbetering met behulp van hyaluronzuur fillers wordt echter beperkt door de snelheid van de natuurlijke afbraak. De duur van een cosmetisch effect wordt niet alleen bepaald door de stof-eigenschappen van een hyaluronzuur maar mede ook door de omliggende weefsels. Een grote kracht hierop is het veelvuldig samentrekken van omliggende spiertjes in het gebied waar de filler ingespoten is. We kunnen bedenken dat indien we deze spier samentrekkingen verminderen, de afbraak van het hyaluronzuur veel geleidelijker zou kunnen verlopen. Dit kan dan een mooier en langer klinisch eindresultaat opleveren.

In de afgelopen jaren zijn in verschillende esthetische klinieken in Europa onderzoeken gedaan naar de tevredenheid van personen bij de verschillende injectable therapieën die men had ondergaan. Wat opviel is dat de populatie personen die zowel een BAN als ook een hyaluronzuur filler kregen toegediend beduidend meer tevreden waren dan de personen die alleen een hyaluronzuur filler kregen toegediend. Deze personen gaven een significant hoger cijfer voor de tevredenheid in de categorie: een zichtbaar mooier eindresultaat na 10 dagen en na 30 dagen. Ook waren zij beduidend langer tevreden over het gewenste resultaat dan personen die een enkelvoudige behandeling hadden ondergaan.

Naar aanleiding van deze toch wat subjectieve onderzoeken heeft de Turkse plastisch chirurg dr. Ismail Kücüker van de Ondokuz Mayıs Universiteit in Turkije, een onderzoek in januari 2016 gepubliceerd in het medisch tijdschrift “Plastic and reconstruction Surgery 2” waarbij de conclusie luidt: Chemo-denervatie door botulinum neurotoxine-A kan het effect van Hyaluronzuur Fillers verlengen door het verlagen van de spieractiviteit in het behandelde gebied.

Voor deze studie hebben dr. Kücüker en collega’s bij levende konijnen een gebied tussen de konijnenoren bestudeerd wat overeenkomt met het gebied van het menselijke voorhoofd, een gebied wat veelvuldig wordt geïnjecteerd bij een filler behandeling. In één zijde werd alleen de hyaluronzuur filler gespoten en in de andere zijde hyaluronzuur samen met een Botulinetoxine-A Neuromodulator. MRI-scans na drie maanden vergeleken de twee behandelde zijden. De zijde van het ingespoten Hyaluronzuur mèt een BAN was 50% groter dan de zijde met enkel het hyaluronzuur. Door de toevoeging van de Botulinetoxine-A was de snelheid van hyaluronzuur-afbraak met 42% afgenomen. Het verschil was niet alleen meetbaar maar óók zichtbaar, hetgeen de klinische ervaringen van vele cosmetisch artsen en cliënten ondersteunt dat de combinatie therapie een mooier en langer resultaat geeft.

Voor de cliënten van Pasman Esthetics betekent dit dat wij altijd de omliggende spierspanning van het gebied dat met een hyaluronzuur wordt geïnjecteerd beoordelen. Indien wenselijk èn medisch mogelijk wordt de spierspanning verlaagd met behulp van Botox of Bocouture.


1 Plastic Surgery Statistics 2014, American Society of Plastic Surgery
2 Plastic & Reconstructive Surgery: January 2016 - Volume 137 - Issue 1 - p 109–113
next
prev